ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时 > ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时 > 正文
qzone
微博
微信

英亚体育app最新版ag旗舰平台尊龙官网yīng yà tǐ yù app zuì xīn bǎn guān wǎng-ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时

资讯 2023-08-14 19:20:26
1919年5月4日,爆发了“五四运动”,对中国近现代影响深远。而五四不仅仅是一场运动,更是一个时代,是一种精神。1919 nián 5 yuè 4 rì , bào fā le “ wǔ sì yùn dòng ”, duì zhōng guó jìn xiàn dài yǐng xiǎng shēn yuǎn 。 ér wǔ sì bù jǐn jǐn shì yī chǎng yùn dòng , gèng shì yí gè shí dài , shì yī zhǒng jīng shén 。 五四精神和核心是wǔ sì jīng shén hé hé xīn shì “爱国、进步、民主、科学”。今天是2016年5月4日,小编为大家编选了五四时代的经典语录,让我们重温五四精神。“ ài guó 、 jìn bù 、 mín zhǔ 、 kē xué ”。 jīn tiān shì 2016 nián 5 yuè 4 rì , xiǎo biān wèi dà jiā biān xuǎn le wǔ sì shí dài de jīng diǎn yǔ lù , ràng wǒ men chóng wēn wǔ sì jīng shén 。 陈寅恪chén yín kè 中国现代最负盛名的集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物。zhōng guó xiàn dài zuì fù shèng míng de jí lì shǐ xué jiā 、 gǔ diǎn wén xué yán jiū jiā 、 yǔ yán xué jiā 、 shī rén yú yī shēn de bǎi nián nán jiàn de rén wù 。 因其身出名门,而又学识过人,在清华任教时被称作“公子的公子,教授之教授”。yīn qí shēn chū míng mén , ér yòu xué shí guò rén , zài qīng huá rèn jiào shí bèi chēng zuò “ gōng zi de gōng zi , jiào shòu zhī jiào shòu ”。 一、惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。yī 、 wéi cǐ dú lì zhī jīng shén , zì yóu zhī sī xiǎng , lì qiān wàn sì , yǔ tiān rǎng ér tóng jiǔ , gòng sān guāng ér yǒng guāng 。 感悟:gǎn wù : 这是陈寅恪在王国维先生投水自沉后两周年写的纪念碑铭。“zhè shì chén yín kè zài wáng guó wéi xiān shēng tóu shuǐ zì chén hòu liǎng zhōu nián xiě de jì niàn bēi míng 。“ 独立之精神,自由之思想”,dú lì zhī jīng shén , zì yóu zhī sī xiǎng ”, 陈寅恪先生的这两句话,可以作为我们读书、求知最好的座右铭,也应该是教育培养人才应当遵循的原则。这句话虽然不是说在五四时期,但却与五四精神是一体的。chén yín kè xiān shēng de zhè liǎng jù huà , kě yǐ zuò wéi wǒ men dú shū 、 qiú zhī zuì hǎo de zuò yòu míng , yě yīng gāi shì jiào yù péi yǎng rén cái yīng dāng zūn xún de yuán zé 。 zhè jù huà suī rán bú shì shuō zài wǔ sì shí qī , dàn què yǔ wǔ sì jīng shén shì yī tǐ de 。 梁启超liáng qǐ chāo 一、我们一面要养成读书心细的习惯,一面要养成读书眼快的习惯。心不细则毫yī 、 wǒ men yí miàn yào yǎng chéng dú shū xīn xì de xí guàn , yí miàn yào yǎng chéng dú shū yǎn kuài de xí guàn 。 xīn bù xì zé háo 无所得,等于白读;眼不快则时候不够用,不能博搜资料。wú suǒ de , děng yú bái dú ; yǎn bù kuài zé shí hòu bù gòu yòng , bù néng bó sōu zī liào 。 二、少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。èr 、 shào nián zhì zé guó zhì , shào nián fù zé guó fù , shào nián qiáng zé guó qiáng , shào nián dú lì zé guó dú lì , shào nián zì yóu zé guó zì yóu , shào nián jìn bù zé guó jìn bù , shào nián shèng yú ōu zhōu zé guó shèng yú ōu zhōu , shào nián xióng yú dì qiú zé guó xióng yú dì qiú 。 陈独秀chén dú xiù 一、青春如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在身。yī 、 qīng chūn rú chū chūn , rú zhāo rì , rú bǎi huì zhī méng dòng , rú lì rèn zhī xīn fā yú xíng , rén shēng zuì bǎo guì zhī shí qī yě 。 qīng nián zhī yú shè huì , yóu xīn xiān huó pō xì bāo zhī zài shēn 。 二、我们爱的是国家为人民谋幸福的国家,不是人民为国家做牺牲的国家。èr 、 wǒ men ài de shì guó jiā wéi rén mín móu xìng fú de guó jiā , bú shì rén mín wèi guó jiā zuò xī shēng de guó jiā 。 三、科学与民主,是人类社会进步之两大主要动力。sān 、 kē xué yǔ mín zhǔ , shì rén lèi shè huì jìn bù zhī liǎng dà zhǔ yào dòng lì 。 感悟:gǎn wù : 科学和民主,五四时期被称为“德先生和赛先生”,是中国新文化运动期间的两面旗帜。其中:“德先生”:即“democracy”,德莫克拉西——意为:“民主”,所谓“民主”是指民主思想和民主政治;“赛先生”:即“science”,赛因斯(音译)——意为:“科学”,所谓“科学”是指近代自然科学法则和科学精神。kē xué hé mín zhǔ , wǔ sì shí qī bèi chēng wéi “ dé xiān shēng hé sài xiān shēng ”, shì zhōng guó xīn wén huà yùn dòng qī jiān de liǎng miàn qí zhì 。 qí zhōng :“ dé xiān shēng ”: jí “democracy”, dé mò kè lā xī —— yì wèi :“ mín zhǔ ”, suǒ wèi “ mín zhǔ ” shì zhǐ mín zhǔ sī xiǎng hé mín zhǔ zhèng zhì ;“ sài xiān shēng ”: jí “science”, sài yīn sī ( yīn yì )—— yì wèi :“ kē xué ”, suǒ wèi “ kē xué ” shì zhǐ jìn dài zì rán kē xué fǎ zé hé kē xué jīng shén 。 四、青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢,陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途,与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。sì 、 qīng nián zhī yú shè huì , yóu xīn xiān huó pō xì bāo zhī zài rén shēn 。 xīn chén dài xiè , chén fǔ xiǔ bài zhě wú shí bù zài tiān rán táo tài zhī tú , yǔ xīn xiān huó pō zhě yǐ kōng jiān zhī wèi zhì jí shí jiān zhī shēng mìng 。 蔡元培cài yuán péi 一、要有良好的社会,必先有良好的个人,要有良好的个人,就要先有良好的教育。yī 、 yào yǒu liáng hǎo de shè huì , bì xiān yǒu liáng hǎo de gè rén , yào yǒu liáng hǎo de gè rén , jiù yào xiān yǒu liáng hǎo de jiào yù 。 二、与其守成法,毋宁尚自然;与其求划一,毋宁展个性。èr 、 yǔ qí shǒu chéng fǎ , wú nìng shàng zì rán ; yǔ qí qiú huà yī , wú nìng zhǎn gè xìng 。 三、教育是帮助被教育的人,给他们能发展自己的能力,完成他的人格,于人类文化上能尽一分子责任;不是把被教育的人,造成一种特别器具,给抱有他种目的人去应用的,教育是要个性与群性平均发达的。sān 、 jiào yù shì bāng zhù bèi jiào yù de rén , gěi tā men néng fā zhǎn zì jǐ de néng lì , wán chéng tā de rén gé , yú rén lèi wén huà shàng néng jǐn yī fèn zi zé rèn ; bú shì bǎ bèi jiào yù de rén , zào chéng yī zhǒng tè bié qì jù , gěi bào yǒu tā zhǒng mù dì rén qù yìng yòng de , jiào yù shì yào gè xìng yǔ qún xìng píng jūn fā dá de 。 李大钊lǐ dà zhāo 一、以青春之我,创造青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙,资以乐其无涯之生。yī 、 yǐ qīng chūn zhī wǒ , chuàng zào qīng chūn zhī jiā tíng , qīng chūn zhī guó jiā , qīng chūn zhī mín zú , qīng chūn zhī rén lèi , qīng chūn zhī dì qiú , qīng chūn zhī yǔ zhòu , zī yǐ lè qí wú yá zhī shēng 。 二、青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。èr 、 qīng nián zhě , rén shēng zhī wáng , rén shēng zhī chūn , rén shēng zhī huá yě 。 三、青年之字典,无“困难”之字;青年之口头,无“障碍”之语;惟知跃进,惟知雄飞,惟知本身自由之精神,奇僻之思想,锐敏之直觉,活泼之生命,以创造环境,征服历史。sān 、 qīng nián zhī zì diǎn , wú “ kùn nán ” zhī zì ; qīng nián zhī kǒu tóu , wú “ zhàng ài ” zhī yǔ ; wéi zhī yuè jìn , wéi zhī xióng fēi , wéi zhī běn shēn zì yóu zhī jīng shén , qí pì zhī sī xiǎng , ruì mǐn zhī zhí jué , huó pō zhī shēng mìng , yǐ chuàng zào huán jìng , zhēng fú lì shǐ 。 四、青年之文明,奋斗之文明也,与境遇奋斗,与时代奋斗,与经验奋斗。故青年者,人生之王,人生之春,人生之华也。sì 、 qīng nián zhī wén míng , fèn dòu zhī wén míng yě , yǔ jìng yù fèn dòu , yǔ shí dài fèn dòu , yǔ jīng yàn fèn dòu 。 gù qīng nián zhě , rén shēng zhī wáng , rén shēng zhī chūn , rén shēng zhī huá yě 。 鲁迅lǔ xùn 一、即使艰难,也还要做;愈艰难,就愈要做。改革,是向来没有一帆风顺的,冷笑家的赞成,是在见了成功之后。yī 、 jí shǐ jiān nán , yě hái yào zuò ; yù jiān nán , jiù yù yào zuò 。 gǎi gé , shì xiàng lái méi yǒu yī fán fēng shùn de , lěng xiào jiā de zàn chéng , shì zài jiàn le chéng gōng zhī hòu 。 二、在要求天才的产生之前,应该先要求可以使天才生长的民众。譬如想有乔木,想看好花,一定要有好土;没有土,便没有花木了;所以土实在较花木还重要。èr 、 zài yāo qiú tiān cái de chǎn shēng zhī qián , yīng gāi xiān yāo qiú kě yǐ shǐ tiān cái shēng zhǎng de mín zhòng 。 pì rú xiǎng yǒu qiáo mù , xiǎng kàn hǎo huā , yí dìng yào yǒu hǎo tǔ ; méi yǒu tǔ , biàn méi yǒu huā mù le ; suǒ yǐ tǔ shí zài jiào huā mù hái zhòng yào 。 三、当我沉默的时候,我觉得很充实,当我开口说话,就感到了空虚。sān 、 dāng wǒ chén mò de shí hòu , wǒ jué de hěn chōng shí , dāng wǒ kāi kǒu shuō huà , jiù gǎn dào le kōng xū 。 四、真正的勇士敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。sì 、 zhēn zhèng de yǒng shì gǎn yú zhí miàn cǎn dàn de rén shēng , gǎn yú zhèng shì lín lí de xiān xuè 。 五、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。wǔ 、 héng méi lěng duì qiān fū zhǐ , fǔ shǒu gān wéi rú zi niú 。 六、生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命;浪费自己的时间,等于慢性自杀。liù 、 shēng mìng shì yǐ shí jiān wèi dān wèi de , làng fèi bié rén de shí jiān děng yú móu cái hài mìng ; làng fèi zì jǐ de shí jiān , děng yú màn xìng zì shā 。 七、许多历史的教训,都是用极大的牺牲换来的。譬如吃东西吧,某种是毒物不能吃,我们好象全惯了,很平常了。不过,还一定是以前有多少人吃死了,才知的。所以我想,第一次吃螃蟹的人是很可佩服的,不是勇士谁敢去吃它呢?螃蟹有人吃,蜘蛛一定也有人吃过,不过不好吃,所以后人不吃了,像这种人我们当极端感谢的。qī 、 xǔ duō lì shǐ de jiào xùn , dōu shì yòng jí dà de xī shēng huàn lái de 。 pì rú chī dōng xī ba , mǒu zhǒng shì dú wù bù néng chī , wǒ men hǎo xiàng quán guàn le , hěn píng cháng le 。 bù guò , hái yí dìng shì yǐ qián yǒu duō shǎo rén chī sǐ le , cái zhī de 。 suǒ yǐ wǒ xiǎng , dì yī cì chī páng xiè de rén shì hěn kě pèi fú de , bú shì yǒng shì shuí gǎn qù chī tā ne ? páng xiè yǒu rén chī , zhī zhū yí dìng yě yǒu rén chī guò , bù guò bù hǎo chī , suǒ yǐ hòu rén bù chī le , xiàng zhè zhǒng rén wǒ men dāng jí duān gǎn xiè de 。 八、我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的bā 、 wǒ men cóng gǔ yǐ lái , jiù yǒu mái tóu kǔ gàn de rén , yǒu pàn mìng yìng gàn de rén , yǒu wéi mín qǐng mìng de 人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。rén , yǒu shě shēn qiú fǎ de rén ,…… suī shì děng yú wèi dì wáng jiàng xiàng zuò jiā pǔ de suǒ wèi “ zhèng shǐ ”, yě wǎng wǎng yǎn bú zhù tā men de guāng yào , zhè jiù shì zhōng guó de jí liáng 。 胡适hú shì 一、在中国,做一个有良知的知识分子是异常艰难的,但并非全无报酬。历史是一盆黄河水,只要有足够的时间,只要人们肯拿出足够的耐心,总归会看到清浊分明的那一天。yī 、 zài zhōng guó , zuò yí gè yǒu liáng zhī de zhī shí fèn zǐ shì yì cháng jiān nán de , dàn bìng fēi quán wú bào chóu 。 lì shǐ shì yī pén huáng hé shuǐ , zhǐ yào yǒu zú gòu de shí jiān , zhǐ yào rén men kěn ná chū zú gòu de nài xīn , zǒng guī huì kàn dào qīng zhuó fēn míng de nà yī tiān 。 二、醉过才知酒浓,爱过才知情重。你不能做我的诗,正如我不能做你的梦。èr 、 zuì guò cái zhī jiǔ nóng , ài guò cái zhī qíng zhòng 。 nǐ bù néng zuò wǒ de shī , zhèng rú wǒ bù néng zuò nǐ de mèng 。 三、堕落的方式很多,总结起来,约有这两大类:第一条是容易抛弃学生时代求知识的欲望;第二条是容易抛弃学生时代的理想的人生追求。sān 、 duò luò de fāng shì hěn duō , zǒng jié qǐ lái , yuē yǒu zhè liǎng dà lèi : dì yī tiáo shì róng yì pāo qì xué shēng shí dài qiú zhī shí de yù wàng ; dì èr tiáo shì róng yì pāo qì xué shēng shí dài de lǐ xiǎng de rén shēng zhuī qiú 。 四、你要看一个国家的文明,只需考察三件事:第一看他们怎样待小孩子;第二看他们怎样待女人;第三看他们怎样利用闲暇的时间。sì 、 nǐ yào kàn yí gè guó jiā de wén míng , zhǐ xū kǎo chá sān jiàn shì : dì yī kàn tā men zěn yàng dài xiǎo hái zi ; dì èr kàn tā men zěn yàng dài nǚ rén ; dì sān kàn tā men zěn yàng lì yòng xián xiá de shí jiān 。 五、大胆的假设,小心的求证;认真的做事,严肃的做人。wǔ 、 dà dǎn de jiǎ shè , xiǎo xīn de qiú zhèng ; rèn zhēn de zuò shì , yán sù de zuò rén 。 六、我们要深信:今日的失败,都由于过去的不努力。 我们要深信:今日的努力,必定有将来的大收成liù 、 wǒ men yào shēn xìn : jīn rì de shī bài , dōu yóu yú guò qù de bù nǔ lì 。  wǒ men yào shēn xìn : jīn rì de nǔ lì , bì dìng yǒu jiāng lái de dà shōu chéng 七、一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。qī 、 yí gè āng zāng de guó jiā , rú guǒ rén rén jiǎng guī zé ér bú shì tán dào dé , zuì zhōng huì biàn chéng yí gè yǒu rén wèi ér de zhèng cháng guó jiā , dào dé zì rán huì zhú jiàn huí guī ; yí gè gān jìng de guó jiā , rú guǒ rén rén dōu bù jiǎng guī zé què dà tán dào dé , tán gāo shàng , tiān tiān méi shì ér jiù tán dào dé guī fàn , rén rén dà gōng wú sī , zuì zhōng zhè gè guó jiā huì duò luò chéng wèi yí gè wěi jūn zi biàn bù de āng zāng guó jiā 。 八、真正的个人主义指:一种是独立思想,不肯把别人的耳朵当耳朵、不肯把别人的眼睛当眼睛、不肯把别人的脑力当自己的脑力;二是个人对于自己思想信仰的结果要负完全责任,不怕权威、不怕监禁杀身,只认得真理,不认得个人利害。bā 、 zhēn zhèng de gè rén zhǔ yì zhǐ : yī zhǒng shì dú lì sī xiǎng , bù kěn bǎ bié rén de ěr duǒ dāng ěr duǒ 、 bù kěn bǎ bié rén de yǎn jīng dāng yǎn jīng 、 bù kěn bǎ bié rén de nǎo lì dāng zì jǐ de nǎo lì ; èr shì gè rén duì yú zì jǐ sī xiǎng xìn yǎng de jié guǒ yào fù wán quán zé rèn , bù pà quán wēi 、 bù pà jiān jìn shā shēn , zhǐ rèn de zhēn lǐ , bù rèn de gè rén lì hài 。 九、我受了十年的骂,从来不怨恨骂我的人。有时他们骂的不中肯,我反替他们着急。有时他们骂得太过火,反而损害骂者自己的人格,我更替他们不安。如果骂我而使骂者有益,便是我间接于他有恩了,我自然很愿挨骂。jiǔ 、 wǒ shòu le shí nián de mà , cóng lái bù yuàn hèn mà wǒ de rén 。 yǒu shí tā men mà de bù zhōng kěn , wǒ fǎn tì tā men zháo jí 。 yǒu shí tā men mà dé tài guò huǒ , fǎn ér sǔn hài mà zhě zì jǐ de rén gé , wǒ gēng tì tā men bù ān 。 rú guǒ mà wǒ ér shǐ mà zhě yǒu yì , biàn shì wǒ jiàn jiē yú tā yǒu ēn le , wǒ zì rán hěn yuàn ái mà 。 罗家伦luó jiā lún 蔡元培的学生,cài yuán péi de xué shēng , “五四运动”的命名者,是我国近代著名的教育家,思想家,社会活动家。1919年,在陈独秀、胡适支持下,罗家伦与傅斯年、徐彦之成立新潮社,出版《新潮》月刊。“ wǔ sì yùn dòng ” de mìng míng zhě , shì wǒ guó jìn dài zhù míng de jiào yù jiā , sī xiǎng jiā , shè huì huó dòng jiā 。1919 nián , zài chén dú xiù 、 hú shì zhī chí xià , luó jiā lún yǔ fù sī nián 、 xú yàn zhī chéng lì xīn cháo shè , chū bǎn 《 xīn cháo 》 yuè kān 。 一、一个强者要有三个基本条件:最野蛮的身体,最文明的头脑和不可征服的精神。yī 、 yí gè qiáng zhě yào yǒu sān gè jī běn tiáo jiàn : zuì yě mán de shēn tǐ , zuì wén míng de tóu nǎo hé bù kě zhēng fú de jīng shén 。 二、最纯洁的信仰是对于高尚理想的信仰;他是超越个人的祸福观念的。生前的利害不足萦其心,生后的赏罚也不在其念。èr 、 zuì chún jié de xìn yǎng shì duì yú gāo shàng lǐ xiǎng de xìn yǎng ; tā shì chāo yuè gè rén de huò fú guān niàn de 。 shēng qián de lì hài bù zú yíng qí xīn , shēng hòu de shǎng fá yě bù zài qí niàn 。 祝大家五四青年节快乐zhù dà jiā wǔ sì qīng nián jié kuài lè 纳智捷南宁捷诚汽车生活馆nà zhì jié nán níng jié chéng qì chē shēng huó guǎn 要买车,就买纳智捷,到南宁捷诚,一站式购车,省钱省心省时南宁捷诚汽车生活馆----南宁地区指定纳智捷汽车生活馆yào mǎi chē , jiù mǎi nà zhì jié , dào nán níng jié chéng , yī zhàn shì gòu chē , shěng qián shěng xīn shěng shí nán níng jié chéng qì chē shēng huó guǎn ---- nán níng dì qū zhǐ dìng nà zhì jié qì chē shēng huó guǎn 钜惠详询:jù huì xiáng xún : 纳智捷南宁捷诚汽车生活馆nà zhì jié nán níng jié chéng qì chē shēng huó guǎn 东风裕隆授权经销商dōng fēng yù lóng shòu quán jīng xiāo shāng 地址:南宁市科园大道57号(皇氏乳业斜对面)dì zhǐ : nán níng shì kē yuán dà dào 57 hào ( huáng shì rǔ yè xié duì miàn ) 销售热线:0771-2536663 18697955520xiāo shòu rè xiàn :0771-2536663 18697955520 二手车服务专线:18697955535èr shǒu chē fú wù zhuān xiàn :18697955535 服务热线:0771-2539993fú wù rè xiàn :0771-2539993 纳智捷捷诚汽车生活馆百色分馆nà zhì jié jié chéng qì chē shēng huó guǎn bǎi sè fēn guǎn 销售热线:0776-2969983 18697955526xiāo shòu rè xiàn :0776-2969983 18697955526 地址:百色市右江区进城大道百色汽车城dì zhǐ : bǎi sè shì yòu jiāng qū jìn chéng dà dào bǎi sè qì chē chéng 纳智捷捷诚汽车生活馆防城分馆nà zhì jié jié chéng qì chē shēng huó guǎn fáng chéng fēn guǎn 销售热线:0770-3231300xiāo shòu rè xiàn :0770-3231300 地址:防城港市防城区山海大道18号dì zhǐ : fáng chéng gǎng shì fáng chéng qū shān hǎi dà dào 18 hào 纳智捷捷诚汽车生活馆钦州分馆nà zhì jié jié chéng qì chē shēng huó guǎn qīn zhōu fēn guǎn 销售热线:0777-3890800xiāo shòu rè xiàn :0777-3890800 地址:钦州北部湾大道中段金马力汽车城内dì zhǐ : qīn zhōu běi bù wān dà dào zhōng duàn jīn mǎ lì qì chē chéng nèi
责任编辑:赵新朝
责任编辑: 孔明忠
  相关推荐
安朝晖
2023-08-14 19:20:26
韦罗妮卡·卡雷拉·查帕罗
2023-08-14 19:20:26
浦一芬
2023-08-14 19:20:26
罗德岛州
2023-08-14 19:20:26
  热点精选
  • 王毅鹏2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 孙伟亮2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 吴可2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 倪路2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 童子贤2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 郑云峰2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 尼·曼德拉2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 马丁内斯2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 方青卓2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

  • 徐家嘴2023-08-14 19:20:262023-08-14 19:20:26

人家也是有底线的啦~
相关推荐
广告

违法和不良信息举报电话:010-85181169

ag旗舰平台尊龙 copyright © 2018 tom.com corporation, all rights reserved 雷霆万钧ag尊龙凯时的版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:
网站地图