亚博安全可靠yà bó ān quán kě kào-ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时

亚博安全可靠yà bó ān quán kě kào_(全方面已更新(今日.哔哩哔哩)

文/朱浩云wén / zhū hào yún 记得2013年,在名家书画亿元退潮大背景下,黄胄的作品异军突起,傲视群雄,其《欢腾的草原》在北京保利秋拍以12880万元成交,这是继张大千、齐白石、徐悲鸿、李可染、傅抱石、吴冠中之后又一位过亿元的现当代画家。2015年潘天寿和李可染的巨幅《鹰石山花之图》立轴、《井冈山》镜心在嘉德拍卖会上分别以2.79亿元和1.25亿元成交,至此潘天寿也跻身亿元俱乐部,而李可染共有4幅作品跻身亿元价位。那么,在现当代已故画家中谁将是下一个亿元画家,相信这是广大收藏者和投资者及文博机构、画廊所关心的。jì de 2013 nián , zài míng jiā shū huà yì yuán tuì cháo dà bèi jǐng xià , huáng zhòu de zuò pǐn yì jūn tū qǐ , ào shì qún xióng , qí 《 huān téng de cǎo yuán 》 zài běi jīng bǎo lì qiū pāi yǐ 12880 wàn yuán chéng jiāo , zhè shì jì zhāng dà qiān 、 qí bái shí 、 xú bēi hóng 、 lǐ kě rǎn 、 fù bào shí 、 wú guān zhōng zhī hòu yòu yī wèi guò yì yuán de xiàn dāng dài huà jiā 。2015 nián pān tiān shòu hé lǐ kě rǎn de jù fú 《 yīng shí shān huā zhī tú 》 lì zhóu 、《 jǐng gāng shān 》 jìng xīn zài jiā dé pāi mài huì shàng fēn bié yǐ 2.79 yì yuán hé 1.25 yì yuán chéng jiāo , zhì cǐ pān tiān shòu yě jī shēn yì yuán jù lè bù , ér lǐ kě rǎn gòng yǒu 4 fú zuò pǐn jī shēn yì yuán jià wèi 。 nà me , zài xiàn dāng dài yǐ gù huà jiā zhōng shuí jiāng shì xià yí gè yì yuán huà jiā , xiāng xìn zhè shì guǎng dà shōu cáng zhě hé tóu zī zhě jí wén bó jī gòu 、 huà láng suǒ guān xīn de 。 在笔者看来,冲击亿元的画家必须在经济大背景较好的前提下,近几年中国名家作品亿元迭出就是与中国经济稳步增长分不开的。除经济大背景外,一般还需满足以下五个条件:zài bǐ zhě kàn lái , chōng jī yì yuán de huà jiā bì xū zài jīng jì dà bèi jǐng jiào hǎo de qián tí xià , jìn jǐ nián zhōng guó míng jiā zuò pǐn yì yuán dié chū jiù shì yǔ zhōng guó jīng jì wěn bù zēng zhǎng fēn bù kāi de 。 chú jīng jì dà bèi jǐng wài , yì bān hái xū mǎn zú yǐ xià wǔ gè tiáo jiàn : 一是画家艺术风格极具个性和影响,在当今中国画坛享有极高声誉;或是开宗立派人物;或是在当今美术史上有一定地位。一个画家如果没有学术支撑是很难立足于市场的,特别是要让大买家出大价钱来收藏学术地位至关重要。如张大千、傅抱石、齐白石、李可染、黄胄、潘天寿等绘画大师,在现当代画史上地位极高,难有人撼动其地位,像张大千自上世纪八十年代初苏富比和佳士得开拍中国字画以来,一直扮演着台柱的角色,并成为了市场的“龙头股”、“指标股”和风向标。2011年和2013年,苏富比曾2次为张大千设置书画专场拍卖,除第2次有一幅流标外,其它全部成交,其中,第一次拍卖25件作品共拍得6.8亿港元,因此有收藏家笑言,“五百年来一大千”真的名不虚传,一个张大千撼到了一批当代艺术家。大陆著名书画收藏家颜明表示:“任何时候购入张大千的作品都不晚。”根本原因在于其艺术地位十分稳固,投资收藏张大千的作品风险小,增值潜力大。yī shì huà jiā yì shù fēng gé jí jù gè xìng hé yǐng xiǎng , zài dāng jīn zhōng guó huà tán xiǎng yǒu jí gāo shēng yù ; huò shì kāi zōng lì pài rén wù ; huò shì zài dāng jīn měi shù shǐ shàng yǒu yí dìng dì wèi 。 yí gè huà jiā rú guǒ méi yǒu xué shù zhī chēng shì hěn nán lì zú yú shì chǎng de , tè bié shì yào ràng dà mǎi jiā chū dà jià qián lái shōu cáng xué shù dì wèi zhì guān zhòng yào 。 rú zhāng dà qiān 、 fù bào shí 、 qí bái shí 、 lǐ kě rǎn 、 huáng zhòu 、 pān tiān shòu děng huì huà dà shī , zài xiàn dāng dài huà shǐ shàng dì wèi jí gāo , nán yǒu rén hàn dòng qí dì wèi , xiàng zhāng dà qiān zì shàng shì jì bā shí nián dài chū sū fù bǐ hé jiā shì dé kāi pāi zhōng guó zì huà yǐ lái , yì zhí bàn yǎn zhe tái zhù de jué sè , bìng chéng wéi le shì chǎng de “ lóng tóu gǔ ”、“ zhǐ biāo gǔ ” hé fēng xiàng biāo 。2011 nián hé 2013 nián , sū fù bǐ céng 2 cì wèi zhāng dà qiān shè zhì shū huà zhuān chǎng pāi mài , chú dì 2 cì yǒu yī fú liú biāo wài , qí tā quán bù chéng jiāo , qí zhōng , dì yī cì pāi mài 25 jiàn zuò pǐn gòng pāi dé 6.8 yì gǎng yuán , yīn cǐ yǒu shōu cáng jiā xiào yán ,“ wǔ bǎi nián lái yī dà qiān ” zhēn de míng bù xū chuán , yí gè zhāng dà qiān hàn dào le yī pī dāng dài yì shù jiā 。 dà lù zhù míng shū huà shōu cáng jiā yán míng biǎo shì :“ rèn hé shí hòu gòu rù zhāng dà qiān de zuò pǐn dōu bù wǎn 。” gēn běn yuán yīn zài yú qí yì shù dì wèi shí fēn wěn gù , tóu zī shōu cáng zhāng dà qiān de zuò pǐn fēng xiǎn xiǎo , zēng zhí qián lì dà 。 二是擅长绘宏幅巨构作品,并有不少大作品存世,且在民间和市场上流通,换言之,画家作品的市场流通性要好。以黄胄为例,黄胄作品题材广、大幅精品多,特别是宏幅巨制,具有很强艺术视觉震撼力和冲击力,2013年创亿元的《欢腾的草原》就属于这类作品,此作绘制于1981年,表现的是新疆柯尔克孜族人民正在进行传统体育项目“马上角力”的活动场面,画面描绘了七位女性人物、九条牧羊犬、七十多匹骏马,如此众多的表现对象,画幅尺寸达到惊人的46平尺。当时以《欢腾的草原》为题材仅创作了两件,一件现珍藏于北京钓鱼台国宾馆,此件作为国礼由当时的国家领导人赠与美国实业家哈默博士。而类似这种宏幅巨构在黄胄作品还有不少,这为他日后再创天价创造了条件。而潘天寿历来擅长画巨幅作品,2015年在嘉德创造2.79亿元的《鹰石山花之图》立轴尺幅为182×141厘米,若按平方尺计算,多达25平尺。èr shì shàn cháng huì hóng fú jù gòu zuò pǐn , bìng yǒu bù shǎo dà zuò pǐn cún shì , qiě zài mín jiān hé shì chǎng shàng liú tōng , huàn yán zhī , huà jiā zuò pǐn de shì chǎng liú tōng xìng yāo hǎo 。 yǐ huáng zhòu wèi lì , huáng zhòu zuò pǐn tí cái guǎng 、 dà fú jīng pǐn duō , tè bié shì hóng fú jù zhì , jù yǒu hěn qiáng yì shù shì jué zhèn hàn lì hé chōng jī lì ,2013 nián chuàng yì yuán de 《 huān téng de cǎo yuán 》 jiù shǔ yú zhè lèi zuò pǐn , cǐ zuò huì zhì yú 1981 nián , biǎo xiàn de shì xīn jiāng kē ěr kè zī zú rén mín zhèng zài jìn xíng chuán tǒng tǐ yù xiàng mù “ mǎ shàng jué lì ” de huó dòng chǎng miàn , huà miàn miáo huì le qī wèi nǚ xìng rén wù 、 jiǔ tiáo mù yáng quǎn 、 qī shí duō pǐ jùn mǎ , rú cǐ zhòng duō de biǎo xiàn duì xiàng , huà fú chǐ cùn dá dào jīng rén de 46 píng chǐ 。 dāng shí yǐ 《 huān téng de cǎo yuán 》 wèi tí cái jǐn chuàng zuò le liǎng jiàn , yī jiàn xiàn zhēn cáng yú běi jīng diào yú tái guó bīn guǎn , cǐ jiàn zuò wéi guó lǐ yóu dāng shí de guó jiā lǐng dǎo rén zèng yǔ měi guó shí yè jiā hā mò bó shì 。 ér lèi sì zhè zhǒng hóng fú jù gòu zài huáng zhòu zuò pǐn hái yǒu bù shǎo , zhè wèi tā rì hòu zài chuàng tiān jià chuàng zào le tiáo jiàn 。 ér pān tiān shòu lì lái shàn cháng huà jù fú zuò pǐn ,2015 nián zài jiā dé chuàng zào 2.79 yì yuán de 《 yīng shí shān huā zhī tú 》 lì zhóu chǐ fú wèi 182×141 lí mǐ , ruò àn píng fāng chǐ jì suàn , duō dá 25 píng chǐ 。 三是作品题材好。所谓题材好主要是指吉祥或是稀有题材,这类作品往往能引发藏家的兴趣和收藏,如齐白石在抗战后画给蒋介石的《松柏高立·篆书四言联》在2012年中国嘉德曾拍出4.25亿元的天价,尽管有媒体报道买家未付款,但拍卖现场确实引起了轰动。有专家曾认为,齐白石这件《松柏高立·篆书四言联》蒋介石至少占了3个亿,齐白石也就1个亿。从中可看出题材很重要,画中上款名头大小常常能提升作品价值。同样,1996年嘉德推出的傅抱石《丽人行》横幅上有徐悲鸿、张大千的题跋,其中恩师徐悲鸿跋:“此乃声色灵肉之大交响。抱石先生近作愈恣肆奔放,浑茫浩瀚,造景益变化无极,人物尤文理密察,所谓炉火纯青者非耶?余前尝作画中九友诗咏之云:门户荆关已尽摧,风云雷雨靖尘埃,问渠那得才如许,魄力都从大胆来。”而绘画巨匠张大千跋:“古人论山水旷于无天密若地,先生以此秘入人物,开千年来未有之奇,真圣手也。勾勒衣带如唐代线刻,令老迟所作亦当裣衽。”此作有两位大师烘托,加上傅抱石本身就是大师级画家,自然该作就吸引了众多买家,最后以1078万元拍出,创当时中国书画价格之最。有专家认为,如果当下再推此作拍卖,价格过亿元是完全可以期待的。sān shì zuò pǐn tí cái hǎo 。 suǒ wèi tí cái hǎo zhǔ yào shì zhǐ jí xiáng huò shì xī yǒu tí cái , zhè lèi zuò pǐn wǎng wǎng néng yǐn fā cáng jiā de xìng qù hé shōu cáng , rú qí bái shí zài kàng zhàn hòu huà gěi jiǎng jiè shí de 《 sōng bǎi gāo lì · zhuàn shū sì yán lián 》 zài 2012 nián zhōng guó jiā dé céng pāi chū 4.25 yì yuán de tiān jià , jǐn guǎn yǒu méi tǐ bào dào mǎi jiā wèi fù kuǎn , dàn pāi mài xiàn chǎng què shí yǐn qǐ le hōng dòng 。 yǒu zhuān jiā céng rèn wéi , qí bái shí zhè jiàn 《 sōng bǎi gāo lì · zhuàn shū sì yán lián 》 jiǎng jiè shí zhì shǎo zhàn le 3 gè yì , qí bái shí yě jiù 1 gè yì 。 cóng zhōng kě kàn chū tí cái hěn zhòng yào , huà zhōng shàng kuǎn míng tóu dà xiǎo cháng cháng néng tí shēng zuò pǐn jià zhí 。 tóng yàng ,1996 nián jiā dé tuī chū de fù bào shí 《 lì rén xíng 》 héng fú shàng yǒu xú bēi hóng 、 zhāng dà qiān de tí bá , qí zhōng ēn shī xú bēi hóng bá :“ cǐ nǎi shēng sè líng ròu zhī dà jiāo xiǎng 。 bào shí xiān shēng jìn zuò yù zì sì bēn fàng , hún máng hào hàn , zào jǐng yì biàn huà wú jí , rén wù yóu wén lǐ mì chá , suǒ wèi lú huǒ chún qīng zhě fēi yé ? yú qián cháng zuò huà zhōng jiǔ yǒu shī yǒng zhī yún : mén hù jīng guān yǐ jǐn cuī , fēng yún léi yǔ jìng chén āi , wèn qú nà dé cái rú xǔ , pò lì dōu cóng dà dǎn lái 。” ér huì huà jù jiàng zhāng dà qiān bá :“ gǔ rén lùn shān shuǐ kuàng yú wú tiān mì ruò dì , xiān shēng yǐ cǐ mì rù rén wù , kāi qiān nián lái wèi yǒu zhī qí , zhēn shèng shǒu yě 。 gōu lè yī dài rú táng dài xiàn kè , lìng lǎo chí suǒ zuò yì dāng liǎn rèn 。” cǐ zuò yǒu liǎng wèi dà shī hōng tuō , jiā shàng fù bào shí běn shēn jiù shì dà shī jí huà jiā , zì rán gāi zuò jiù xī yǐn le zhòng duō mǎi jiā , zuì hòu yǐ 1078 wàn yuán pāi chū , chuàng dāng shí zhōng guó shū huà jià gé zhī zuì 。 yǒu zhuān jiā rèn wéi , rú guǒ dāng xià zài tuī cǐ zuò pāi mài , jià gé guò yì yuán shì wán quán kě yǐ qī dài de 。 四是画家作品在海内外已形成固定收藏圈子,特别是有大机构、大企业、大收藏家介入,像台湾的林百里专门收藏张大千、傅抱石的作品,大陆赵华山、程荣恩也是不惜巨资收藏张大千的作品;大连万达集团则对吴冠中情有独钟;北京收藏家刘文杰重点收藏李可染、齐白石。总之,热门画家都有固定的收藏圈子,每每拍场有他们的大幅精品露面,都会吸引众多藏家甚至机构的踊跃竞投,有的为了志在必得更是不惜巨资,由此可见名家艺术精品之魅力。sì shì huà jiā zuò pǐn zài hǎi nèi wài yǐ xíng chéng gù dìng shōu cáng quān zi , tè bié shì yǒu dà jī gòu 、 dà qǐ yè 、 dà shōu cáng jiā jiè rù , xiàng tái wān de lín bǎi lǐ zhuān mén shōu cáng zhāng dà qiān 、 fù bào shí de zuò pǐn , dà lù zhào huà shān 、 chéng róng ēn yě shì bù xī jù zī shōu cáng zhāng dà qiān de zuò pǐn ; dà lián wàn dá jí tuán zé duì wú guān zhōng qíng yǒu dú zhōng ; běi jīng shōu cáng jiā liú wén jié zhòng diǎn shōu cáng lǐ kě rǎn 、 qí bái shí 。 zǒng zhī , rè mén huà jiā dōu yǒu gù dìng de shōu cáng quān zi , měi měi pāi chǎng yǒu tā men de dà fú jīng pǐn lòu miàn , dōu huì xī yǐn zhòng duō cáng jiā shèn zhì jī gòu de yǒng yuè jìng tóu , yǒu de wèi le zhì zài bì děi gèng shì bù xī jù zī , yóu cǐ kě jiàn míng jiā yì shù jīng pǐn zhī mèi lì 。 五是画家作品被著录出版,或是参加过大展并获奖;或是在国家重要公共场所张挂过。从以往过亿作品价格看,大多是被反复著录或是多次展览或是张挂在国家重要公共场所,如李可染1964年精心创作的《万山红遍层林染尽》曾在2012年保利获价2.93亿元,该作曾6次被海内外出版社出版书籍画册著录,3次在海内外展出。同样,曾在2011年嘉德获价1.94亿元的齐白石《山水十二开册》,曾6次被出版物著录,并有2次拍卖纪录,一次在1994年嘉德拍卖会上获价517万元;另一次在2003年中贸圣佳拍卖会上获价1452万元。wǔ shì huà jiā zuò pǐn bèi zhù lù chū bǎn , huò shì cān jiā guò dà zhǎn bìng huò jiǎng ; huò shì zài guó jiā zhòng yào gōng gòng chǎng suǒ zhāng guà guò 。 cóng yǐ wǎng guò yì zuò pǐn jià gé kàn , dà duō shì bèi fǎn fù zhù lù huò shì duō cì zhǎn lǎn huò shì zhāng guà zài guó jiā zhòng yào gōng gòng chǎng suǒ , rú lǐ kě rǎn 1964 nián jīng xīn chuàng zuò de 《 wàn shān hóng biàn céng lín rǎn jǐn 》 céng zài 2012 nián bǎo lì huò jià 2.93 yì yuán , gāi zuò céng 6 cì bèi hǎi nèi wài chū bǎn shè chū bǎn shū jí huà cè zhù lù ,3 cì zài hǎi nèi wài zhǎn chū 。 tóng yàng , céng zài 2011 nián jiā dé huò jià 1.94 yì yuán de qí bái shí 《 shān shuǐ shí èr kāi cè 》, céng 6 cì bèi chū bǎn wù zhù lù , bìng yǒu 2 cì pāi mài jì lù , yī cì zài 1994 nián jiā dé pāi mài huì shàng huò jià 517 wàn yuán ; lìng yī cì zài 2003 nián zhōng mào shèng jiā pāi mài huì shàng huò jià 1452 wàn yuán 。 以上五个方面需要综合来考量,比如,岭南画派“二高一陈”(指高剑父、高奇峰、陈树人),尽管他们是开宗立派人物,美术史的地位很高,但是他们的大作品很少,自然在市场上的号召力就不强,同样林风眠也是,若是市场上出现林风眠四尺整张的作品就已经是他的大作品了,而且这类作品也不多,这大大影响了他的市场价位。相反,有的画家大作品很多,但画坛地位或是美术史的地位不高,这类画家也很难在市场上有突出表现,比如海派黄山寿,大作品不少,但价位突破200万元都很难。所以,对下一轮冲击亿元大关的画家需要综合考量。在笔者看来: 吴湖帆、石鲁、陆俨少、谢稚柳、黄宾虹、于非闇、何海霞、黎雄才、关山月等最有希望跻身亿元画家之列。yǐ shàng wǔ gè fāng miàn xū yào zōng hé lái kǎo liáng , bǐ rú , lǐng nán huà pài “ èr gāo yī chén ”( zhǐ gāo jiàn fù 、 gāo qí fēng 、 chén shù rén ), jǐn guǎn tā men shì kāi zōng lì pài rén wù , měi shù shǐ de dì wèi hěn gāo , dàn shì tā men de dà zuò pǐn hěn shǎo , zì rán zài shì chǎng shàng de hào zhào lì jiù bù qiáng , tóng yàng lín fēng mián yě shì , ruò shì shì chǎng shàng chū xiàn lín fēng mián sì chǐ zhěng zhāng de zuò pǐn jiù yǐ jīng shì tā de dà zuò pǐn le , ér qiě zhè lèi zuò pǐn yě bù duō , zhè dà dà yǐng xiǎng le tā de shì chǎng jià wèi 。 xiāng fǎn , yǒu de huà jiā dà zuò pǐn hěn duō , dàn huà tán dì wèi huò shì měi shù shǐ de dì wèi bù gāo , zhè lèi huà jiā yě hěn nán zài shì chǎng shàng yǒu tū chū biǎo xiàn , bǐ rú hǎi pài huáng shān shòu , dà zuò pǐn bù shǎo , dàn jià wèi tū pò 200 wàn yuán dōu hěn nán 。 suǒ yǐ , duì xià yī lún chōng jī yì yuán dà guān de huà jiā xū yào zōng hé kǎo liáng 。 zài bǐ zhě kàn lái : wú hú fān 、 shí lǔ 、 lù yǎn shǎo 、 xiè zhì liǔ 、 huáng bīn hóng 、 yú fēi àn 、 hé hǎi xiá 、 lí xióng cái 、 guān shān yuè děng zuì yǒu xī wàng jī shēn yì yuán huà jiā zhī liè 。 (来源:《新浪收藏》,原题:《五大条件有望助画家跻身亿元画家之列》)( lái yuán :《 xīn làng shōu cáng 》, yuán tí :《 wǔ dà tiáo jiàn yǒu wàng zhù huà jiā jī shēn yì yuán huà jiā zhī liè 》) 编校|何小鹏biān xiào | hé xiǎo péng 请长按二维码关注微信qǐng zhǎng àn èr wéi mǎ guān zhù wēi xìn 发布信息、投稿等业务合作ag旗舰平台尊龙的联系方式:fā bù xìn xī 、 tóu gǎo děng yè wù hé zuò lián xì fāng shì : 电话:029-89289301(转609)diàn huà :029-89289301( zhuǎn 609) 手机:18792725626shǒu jī :18792725626 qq:2026491700qq:2026491700 邮箱:2026491700@qq.comyóu xiāng :2026491700@qq.com
从未缺席“最没有存在感省会”的石家庄,突然走上风口浪尖👲🖕😮🥦。 7月13日,当地媒体报道息称,今年7月-10月🆖🧙,石家庄将举办“rock home town”——中国“摇滚之城”音乐演出季...cóng wèi quē xí" zuì méi yǒu cún zài gǎn shěng huì" de shí jiā zhuāng, tū rán zǒu shàng fēng kǒu làng jiān. 7 yuè 13 rì, dāng dì méi tǐ bào dào xī chēng, jīn nián 7 yuè 10 yuè☢, shí jiā zhuāng jiāng jǔ bàn" rock home town" zhōng guó" yáo gǔn zhī chéng" yīn yuè yǎn chū jì...

亚博安全可靠

今天,江南、华南等地的高温天气还将持续,浙江中部、福建中部等地局地可达40℃以上。从明天开始🐩,南方的高温在台风的影响下将明显减弱✒🍔🕕。jīn tiān, jiāng nán huá nán děng dì de gāo wēn tiān qì hái jiāng chí xù, zhè jiāng zhōng bù fú jiàn zhōng bù děng dì jú dì kě dá 40 yǐ shàng. cóng míng tiān kāi shǐ🐬, nán fāng de gāo wēn zài tái fēng de yǐng xiǎng xià jiāng míng xiǎn jiǎn ruò.

yà bó ān quán kě kào

(来源:柳洪杰)

发布于:昭阳区
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

推荐阅读

为您推荐中
暂时没有更多内容了……

ag旗舰平台尊龙 copyright © 2023 sohu all rights reserved

搜狐公司 ag尊龙凯时的版权所有

网站地图